Skip to main content

Декларация за поверителност

Информации относно защита на лични данни при KiK

С настоящата декларация за поверителност искаме да Ви информираме, че обработваме лични данни. Осъзнаваме значението на обработката на лични данни за потребителите и спазваме всички съответни законови изисквания. При това защитата на неприкосновеността на личния Ви живот е от първостепенно значение за нас и спазването на законовите разпоредби за защита на личните данни е наш основен принцип.

Нашите практики при защита на данните са синхронизирани с правните разпоредби относно защита на данните, в частност с Европейския общ регламент относно защитата на данните

Моля, запознайте се внимателно с нашите информации по темата Защита на данните. Ако имате допълнителни въпроси или забележки, свържете се с нас на: dataprotection.bg@kik.eu.

Правно основание

Обработваме Вашите лични данни на база следното правно основание:

 • Съгласие, напр. нюзлетър, справки: чл. 6, ал. 1, б. а) Общ регламент за защита на данните
 • Преддоговорни мерки и изпълнение на договор: чл.6, ал. 1, б. б) Общ регламент за защита на данните
 • Законово задължение, като напр. съхраняване на данни: чл.6, ал. 1, б. в) Общ регламент за защита на данните
 • Непоискана търговска реклама, тракинг, сървърни лог-файлове, cookies, напр. за подобряване на предлагането и по технически причини (легитимни интереси): чл.6, ал. 1, б. е) Общ регламент за защита на данните

Запазване на данни за достъп в сървърни лог-файлове

При всяко посещение на нашия уебсайт системата ни автоматично събира данни от Вашата компютърна система и ги запазва в т.нар. сървърни лог-файлове.

Следните данни биват събирани:

 • Дата и час на посещението
 • Име на търсения файл
 • Препращащ URL, от който е извикана страницата
 • IP адрес
 • Обем на пренесените данни
 • Запитващ провайдер
 • Използвана операционна система, както и използван браузър

Запазване на тези данни заедно с други лични данни на потребителя не се прави. IP адресът теоретично позволява асоциирането с конкретен потребител, непосредствена връзка към самоличността Ви обаче не е възможна на базата на тези информации.

Запазването в сървърни лог-файлове се прави поради следния законен интерес:

 • Гарантиране сигурността на техническите ни информационни системи (компютърна криминалистика и превенция на измами)
 • Гарантиране на безпроблемна работа на страницата
 • Оптимизиране на уеб страницата

Събирането на данните за обезпечаването на уеб страницата и запазването на данните в лог-файлове е задължително необходимо за функционирането на интернет-страницата. Следователно няма възможност за възражение от страна на потребителя.

Данните не се използват за маркетингови цели. Данните се изтриват, когато не са повече нужни за постигането на целите, заради които са били събрани.

 

Събиране и използване на данни при установяване на контакт

Събираме лични данни, когато Вие доброволно ни ги предоставите при установяване на контакт с нас (напр. чрез формуляр за контакт или имейл). Кои данни се събират, може да се види от съответните формуляри. Ние използваме предоставените от Вас данни за обработка на Вашето запитване. След цялостно приключване на Вашето запитване данните биват блокирани за по-нататъшно използване и след изтичането на евентуални данъчни и търговскоправни срокове за съхранение се изтриват, освен ако изрично не сте се съгласили с по-нататъшното използване на Вашите данни или ние не сме си запазили правото за последващо използване на данните, което е законово допустимо и за което Ви информираме по-долу.

 

Данни на кандидати

Когато в рамките на кандидатстване за работа през нашия портал Кариери се свържете с нас и ни предоставите своите документи за кандидатстване по имейл или през портала ни, ние използваме данните Ви, за да обработим Вашата кандидатура. Данните Ви се използват единствено за тази цел, евентуално в процеса по наемане, и ако не се стигне до назначение, биват изтрити след шест месеца, доколкото не сте се съгласили с по-дълъг срок на съхранение. Затова имаме нужда от посочените там задължителни данни, в противен случай не можем да обработим Вашия въпрос или можем да го обработим само частично.

 

Администриране на данни при абониране за нюзлетър по имейл

Ако се абонирате за нашия нюзлетър, използваме предоставените от Вас за целта данни, за да Ви изпращаме редовно нашия нюзлетър по имейл. Данните Ви не се продават на трети лица. Ние използваме информацията за направените през нюзлетъра кликове, за да подобрим предлагането си и за таргетирана реклама. За целта се използват единствено предоставените от Вас при абонирането данни. Отписването от нюзлетъра е възможно във всеки момент и може да стане или чрез съобщение до посочения по-долу контакт, или през специално създаден за целта линк, без да възникват допълнителни разходи, освен разходите за пренос по базови тарифи.

 

Използване на Cookies (бисквитки)

Използваме само технически необходими бисквитки.

 

Право на информация и опция за контакт

Имате право на безплатна информация относно данните, които съхраняваме за Вас, както и право на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването и право на възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните. При въпроси или притеснения относно обработването на личните Ви данни, за оттегляне на евентуално дадено съгласие или възражение срещу конкретна употреба на данни, моля, обърнете се към ръководството на администратора на лични данни.

Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган. Надзорният орган, отговорен за нас, е Комисия за защита на личните данни, а контактите за връзка с КЗЛД са: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, kzld@cpdp.bg, тел. 02/91-53-519. Надзорният орган, отговорен за Вас, е според обичайното Ви място на пребиваване.

Ако обработването се основава на съгласие, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да бъде засегната законността на обработката въз основа на вашето съгласие, преди то да бъде оттеглено.


Лицето, отговорно по смисъла на Общия регламент за защита на данните, е:

КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД
ул. „Вълко Радински“ 12, вх. А, ет. 1, офис 1
Район Изгрев
1113 София
България
 


Информация за Ръководството, както и други данни за компанията можете да намерите под Импресум – юридическа информация за този сайт.