Skip to main content

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „#LOVEKIK“, ОРГАНИЗИРАНА ОТ „КИК ТЕКСТИЛИЕН УНД НОН-ФУУД“ ЕООД

§1 ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ регламентират правилата за провеждане на Играта „#lovekik“, наричана по-долу „Играта“.
 2. Играта стартира в 09:00 ч. на 01.08.2022 г., и продължава до 23:59 ч. на 31.12.2024 г.
 3. Крайната дата на играта е 31.12.2024 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на играта без предварително уведомление.
 4. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“). Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство.

 

§2 ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА.

 1. „КиК Текстилиен унд Нон-Фууд“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Вълко Радински 12, вх. А, ет. 1, представлявано от Рудигер Хартман, Петър Буразин, Анастасия Пеева и Йоанис Варгиамис, наричано по-долу за краткост „Организатор“.

 

§3 ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА.

 1. Играта се организира и реализира в интернет платформа „Инстаграм“ (Instagram) на официалната страницата на Организатора – https://www.instagram.com/kik.bulgaria/ („Instagram страницата на Организатора“).
 2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

 

§4 УЧАСТИЕ.

 1. Участие в Играта може да вземе всяко физическо лице, което е навършило 18-годишна възраст, с местожителство на територията на Република България и което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.
 2. Участието е безплатно и независимо от закупуването на стоки. Участвайки в играта, потребителят приема тези ОУ. Участието е доброволно. Няма право на възстановяване на разходи.

 

§5 НАГРАДИ.

 1. Организаторът осигурява общо 5 (пет) награди на обща стойност 500 лв. (двеста лева) всеки месец, наричана заедно „Наградите“, а именно:
  • 1.1 Месечни награди
   • 5 (пет) x 1 (един) брой KiK ваучера на стойност 100 лв. всеки, които са валидни за период от 4 (четири) години.

 

§6 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА.

 1. Провеждането и участието в Играта се извършва съгласно тези ОУ.
 2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.
 3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следните действия:
  • 3.1. Да публикува своя снимка с поне един артикул от продуктовата гама, предлаган в обектите на KiK, в личния си профил само в платформата https://www.instagram.com, посредством Instagram приложение или Instagram за настолен копютър/лаптоп.
  • 3.2. Да използва хаштаг #lovekik и да отбележи Instagram страницата на Организатора (@kik.bulgaria) на същата тази снимка от т.VI.3.1.
 4. Всеки Участник може да участва толкова често, колкото пожелае, по време на периода на провеждане на Играта.
 5. С участието си в Играта потребителят потвърждава настощите ОУ за участие и разпоредбите за защита на данните.
 6. Всеки потребител носи отговорност за правната коректност на изображението. Публикациите на Участниците трябва да са освободени от претенции на трети страни. Ако случаят не е такъв, Участникът освобождава KiK от всички разходи, направени от страна на притежателя на правата, в резултат на заведен иск.
 7. KiK запазва правото си да проверява всяко изображение от комисия, съставено от хора, посочени от KiK, и да не допуска до участие или да изключва от Играта съдържание, което не отговаря на правилата или е по друг начин вредно или неподходящо.
 8. Участие в Играта може да вземе всяко ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст с местожителство на територията на Република България, което има регистрация и профил в мрежата на Instagram и е приело настоящите ОУ.
  • 8.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална регистрация в Instagram („Instagram профил“).
  • 8.2. Участникът, който изпълни условията по т.VI.3 и отговаря на изискванията на т.VI.8, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен ако не попада в ограниченията по т. VI.9.
  • 8.3. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
 9. Ограничения за участие и изключване от Играта:
  • 9.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3 само с един Instagram профил.
  • 9.2. В случай на нарушение на тези ОУ, Организаторът си запазва правото да изключи лица от Играта.
  • 9.3. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.
  • 9.4. Служителите на „КиК Текстилиен унд Нон-Фууд“ ЕООД и членовете на техните семейства са изключени от участие в Играта.
 10. Определяне и обявяване на победителите:
  • 10.1. Всеки месец 5 (пет) броя победители ще бъдат избрани от Организатора. 
  • 10.2. Всеки един от избраните 5 (пет) броя победители ще получи 1 (един) брой от Наградите по т.V.1.
  • 10.3. Победителите ще бъдат уведомени в 10 ч. след 1-во число на следващия месец от Организатора.
  • 10.4. Организаторът ще се свърже с всеки един от победителите посредством коментар на съответната снимка, с молба победителите да изпратят лично съобщение на Instagram страницата на Организатора, което да съдържа информация за техните три имена, телефонен номер, имейл адрес и адрес на местожителство на територията на Република България. Претенция към наградата съществува само ако съответното лице е получило уведомление за наградата (коментар на съответната снимка) от Организатора.
  • 10.5. Всеки победител ще бъде определен от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, която чрез специален софтуер (https://www.random.org/), на случаен принцип, ще изтегли петима печеливши.
  • 10.6. Победителят ще бъде обявявен на Instagram страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Instagram профил и/или имената на печелившия Участник. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградения Участник. Обявяването на победителя ще се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на име и фамилия и част от електронния адрес, съгласно условията посочени в настоящите ОУ.
 11. Получаване на Наградата:
  •  11.1. Наградите ще бъдат изпратени не по-късно от 4 седмици след получаване на информация от печелившия по т.VI.10.4.
  • 11.2. Ако връчването на наградата не е възможно или е възможно само при неразумни обстоятелства, или ако представената награда вече не е налична, участникът ще получи заместител с равна или по-висока стойност.
  • 11.3. Замяна на наградата не може да бъде извършено. Не е възможно плащане на наградата в брой или евентуална замяна.
  • 11.4. За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 3 (три) работни дни от получаване на съобщението по т.VI.10.4. следните свои данни на Организатора: валиден имейл aдрес, име и фамилия, телефон за връзка, адрес за доставка на Наградата.
  • 11.5. Печелившият Участник ще получи наградата си по пощата на посочения от него по реда на т. VI.11.4. адрес за доставка, като не дължи никакви такси за извършването  ѝ. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта.
  • 11.6. В случай, че печелившият Участник не предостави данните си по т. VI.11.4. на Организатора, в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Награда.
  • 11.7. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш Участник, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. В случай на несъответствие в посочените от Участника имена и/или телефон за връзка, Наградата не се връчва.
  • 11.8. Организаторът, с изключение на разходите за доставка на Наградата по реда на т. VI.11.4, не поема разходи на спечелилия Участник във връзка с използване на Наградата.
  • 11.9. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
  • 11.10. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Instagram потребители; дублиране на Instagram профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Игра; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Instagram платформата; други форсмажорни обстоятелства.

 

§7 ОТГОВОРНОСТ.

 1. Организатгорът носи отговорност в случай на злонамереност, умисъл или груба небрежност в съответствие със законовите разпоредби на Република България. Същият носи отговорност за лека небрежност само тогава, когата се нарушава задължение, чието спазване е от особено значение за постигане на целите на договора (т.нар. Кардинално задължение). Кардинални задължения са съществените задължения по Договора, които дават възможност за редовно изпълнение на Договора и на чието изпълнение Възложителят разчита и може да разчита. В случай на леко небрежно нарушение на кардинално задължение, отговорността е ограничена до типичните и предвидими щети.
 2. Горното не засяга отговорността за вреди на живота, тялото и здравето, които се основават на умишлено или небрежно нарушение на задълженията от страна на Организатора, неговите законни представители или пълномощници. Същото се отнася и за щети, които са обхванати от Закона за отговорността на продуктите или се основават на измамно поведение от страна на Организатора.
 3. Форсмажорни обстоятелства, като например общи затруднения в доставките, смущения в транспортните компании, стачки, оперативни и други независещи от Организатора или неговите доставчици или техните партньори обстоятелства, както и техните последици, освобождават Организатора за времето на прекъсването и степента на последиците от задължението за изпълнение.

 

§8 ДРУГИ УСЛОВИЯ.

 1. Организаторът едностранно определя правилата и условията, по които се провежда Играта. Същият си запазва правото да прекъсне или прекрати Играта по всяко време без предварително известие и без упоменаване на причините за това. Организаторът ще се възползва от тази възможност, особено ако поради технически причини (напр. вируси в компютърната система, грешки в хардуера и / или софтуера) или по правни причини не може да се гарантира правилното изпълнение на Играта. Ако такова прекратяване е причинено от поведението на Участник, Организаторът може да изиска обезщетение от това лице за нанесените щети.
 2. Организаторът запазва също и правото си да преустанови Играта изцяло или за определен период от време, ако възникнат трудности, които застрашават надеждността  ѝ.
 3. Организаторът има право едностранно да променя настоящите ОУ без предварително уведомление. Ако има значителна проямана на ОУ, взелите участие в съответния месец ще бъдат информирани предварително за тази корекция чрез коментар под съответната публикация.
 4. Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в Instagram, която е използвал за участие в Играта. Организаторът има задължението да връчи Награда само на лицето, чиито данни съвпадат с тези в Instagram профила му.
 5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Instagram профил или имейл е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
 6. Замяна на Наградата срещу друго имущество няма да се извършва от Организатора и печелившият Участник няма да има право да иска подобна замяна.
 7. Тази Игра може да бъде прекратена и в случай на форсмажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането на Играта.
 8. При прекратяване на Играта няма да бъдат връчвани Награди, както и няма да бъде предоставяна каквато и да е компенсация на Участниците.
 9. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и Участниците ще се решава извънсъдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентния български съд в гр. София.
 10. За неуредените в настоящите ОУ въпроси се прилага действащото законодателство на Република България.
 11. Тази игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от Instagram. Тъй като Играта не се организира от Instagram, никакви правни претенции не могат да бъдат предявени към Instagram. Получателят на информацията, предоставена от Участниците, е „КиК Текстилиен унд Нон-Фууд“ ЕООД, а не Instagram.

 

§9 РАЗНИ.  

 1. Изключва се правото на обжалване.
 2. Прилага се законите на Република България.
 3. Ако някоя от тези разпоредби стане или стане неефективна, това не засяга валидността на останалите разпоредби.

 

§10 ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.  

Организаторът е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. Организаторът събира и обработва личните данни на Участниците, съгласно настоящите ОУ за целите на провеждането на Играта. Информация за контакт при Организатора, относно личните данни:

                            КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД
                            ж.к. Изток, ул. „Вълко Радински“ No 12, вх. А, ет. 1, ап. офис 1
                            район р-н Изгрев
                            област София (столица), община Столична
                            гр. София 1113
                            България
                            Длъжностно лице по защита на личните данни: Десислава Цветанова

 1. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че Организаторът може да запази необходимите данни като три имена, телефон, адрес и имейл адрес и да ги използва за целите на раздаване на Наградите. След изпращане на всички Награди (не по-късно от 4 седмици след приключване на Играта), всички горепосочени лични данни ще бъдат изтрити.
 2. Данните няма да бъдат използвани за други цели, особено за по-нататъшни рекламни цели. Всички данни, записани от Организаторът, сe обработват според високи стандарти за сигурност, които предотвратяват неоторизиран достъп и неправилна употреба.
 3. Участниците са свободни да оттеглят съгласието си за съхранението по всяко време, като изпратят имейл за оттегляне на socialmedia.bg@kik-textilien.com и по този начин се отказват от участие си в Играта.
 4. Участникът има право на безплатна информация относно неговите съхранявани лични данни, както и право на коригиране, изтриване и блокиране на личните му данни по всяко време. Ако има някакви притеснения относно това или ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на вашите лични данни, участникът може да се свърже с Организатора на посочения адрес в т.II или по имейл на socialmedia.bg@kik-textilien.com.
 5. Някои или всички агенции и компании, посочени по-долу, получават данните за обработка на Играта: КиК Текстилиен унд Нон-Фууд ЕООД.

 

§11 КОНТАКТИ. 

 1. Ако възникнат някакви въпроси, моля, свържете се с socialmedia.bg@kik-textilien.com по темата „#lovekik“.

Настоящите Общи условия влизат в сила от момента на обявяването на 01.08.2021 г. и имат неограничено действие във времето, независимо от приключване или прекратяване на Играта.