Skip to main content

Високо, по-високо - нашите стандарти

За да гарантираме, че процесите и директивите отговарят на изискваните стандарти и нашите изисквания, посочени в Кодекса за поведение, ние проверяваме нашите доставчици на редовни интервали с помощта на одити.

Ние реализираме много социални проекти

Информирайте се сега

Кратък преглед

Какво представляват одити?

Фабриката на доставчика се проверява внимателно по време на одит. Ние извършваме социални, екологични одити и такива на качеството.

Социалният одит изследва условията на труд на работниците във фабриките. Те включват разпоредбите относно работното време, социалните помощи, заплащането, дискриминацията и процедурата за подизпълнение.

Одитът на качеството проверява дали във фабриките са спазени зададените изисквания относно процесите и продуктите, както и стандарти за качество.

При екологичен одит се проверява спазването на законовите изисквания, екологично значимите процедури и екологичните стандарти.

Ние извършваме над 1000 одита годишно, някои с помощта на външни одитори. Като първата компания в текстилната индустрия, успяхме да сключим споразумение за „отговорност на одитора“ с две одиторски фирми. Съответно одиторите гарантират за верността на информацията за период от три месеца след приключване на одита. Това споразумение е много важна стъпка за повишаване на качеството на одитите, като същевременно се осигуряват по-добри условия за работниците. Нашите одити също бяха извършени без предупреждение от 2017 г.

За да направим достъпа до резултатите от одитите още по-бърз и по-добър, ние променихме нашите вътрешни процеси. Чрез въвеждането на одитна матрица одиторският процес се ускорява значително, недостатъците, свързани със сигурността, се откриват по-бързо и се създава диференцирано отчитане.

Реализацията

Кодекс на поведение - винаги наясно с отговорността!

Ние нямаме собствени фабрики за производство на нашите стоки, а работим с независими доставчици по целия свят.

Всеки производител, с когото работим, трябва да подпише нашия кодекс за поведение, който виждаме като основа на всички наши бизнес отношения. С този „Кодекс на поведение“ искаме да гарантираме, че сътрудничеството се осъществява при подходящи условия. Ние виждаме нашата отговорност по-специално в зачитането на международно признатите човешки права и трудовите стандарти за всички.

Изискванията на нашия кодекс за поведение се основават на споразуменията на Международната организация на труда (МОТ) и основните трудови стандарти на Обединените нации. Основните трудови стандарти са социалните стандарти в рамките на световния търговски ред, които имат за цел да гарантират достойни условия на труд и адекватна защита. Те включват забрана на принудителен и детски труд, свобода на сдружаване, колективно договаряне, равно заплащане и забрана на дискриминация. Всички членове на МОТ са длъжни да спазват, насърчават и прилагат приложимите разпоредби.

През 2006г. с кодекса за поведение създадохме обвързваща основа за нашите търговски отношения. Преработената версия на Кодекса за поведение влезе в сила през ноември 2015 г. На аспекта на опазването на околната среда се придава ново значение. Нашите бизнес партньори трябва да гарантират, че вредните влияния на околната среда в производствения процес са сведени до минимум и предотвратени, доколкото е възможно. Съответствието с кода се проверява чрез редовни одити.

 

Стана Ви любопитно?

Прочетете целия Кодекс за поведение