Skip to main content

Високо, по-високо - нашите стандарти

За да гарантираме, че процесите и директивите отговарят на изискваните стандарти и нашите изисквания, посочени в Кодекса за поведение, ние проверяваме нашите доставчици на редовни интервали с помощта на одити.

Кратък преглед

Какво представляват одити?

Фабриката на доставчика се проверява внимателно по време на одит. Ние извършваме социални, екологични одити и такива на качеството.

Социалният одит изследва условията на труд на работниците във фабриките. Те включват разпоредбите относно работното време, социалните помощи, заплащането, дискриминацията и процедурата за подизпълнение.

Одитът на качеството проверява дали във фабриките са спазени зададените изисквания относно процесите и продуктите, както и стандарти за качество.

При екологичен одит се проверява спазването на законовите изисквания, екологично значимите процедури и екологичните стандарти.

Ние извършваме над 1000 одита годишно, някои с помощта на външни одитори. Като първата компания в текстилната индустрия, успяхме да сключим споразумение за „отговорност на одитора“ с две одиторски фирми. Съответно одиторите гарантират за верността на информацията за период от три месеца след приключване на одита. Това споразумение е много важна стъпка за повишаване на качеството на одитите, като същевременно се осигуряват по-добри условия за работниците. Нашите одити също бяха извършени без предупреждение от 2017 г.

За да направим достъпа до резултатите от одитите още по-бърз и по-добър, ние променихме нашите вътрешни процеси. Чрез въвеждането на одитна матрица одиторският процес се ускорява значително, недостатъците, свързани със сигурността, се откриват по-бързо и се създава диференцирано отчитане.

Реализацията

Кодекс на поведение - винаги наясно с отговорността!

Ние нямаме собствени фабрики за производство на нашите стоки, а работим с независими доставчици по целия свят.

Всеки производител, с когото работим, трябва да подпише нашия кодекс за поведение, който виждаме като основа на всички наши бизнес отношения. С този „Кодекс на поведение“ искаме да гарантираме, че сътрудничеството се осъществява при подходящи условия. Ние виждаме нашата отговорност по-специално в зачитането на международно признатите човешки права и трудовите стандарти за всички.

Изискванията на нашия кодекс за поведение се основават на споразуменията на Международната организация на труда (МОТ) и основните трудови стандарти на Обединените нации. Основните трудови стандарти са социалните стандарти в рамките на световния търговски ред, които имат за цел да гарантират достойни условия на труд и адекватна защита. Те включват забрана на принудителен и детски труд, свобода на сдружаване, колективно договаряне, равно заплащане и забрана на дискриминация. Всички членове на МОТ са длъжни да спазват, насърчават и прилагат приложимите разпоредби.

През 2006г. с кодекса за поведение създадохме обвързваща основа за нашите търговски отношения. Преработената версия на Кодекса за поведение влезе в сила през ноември 2015 г. На аспекта на опазването на околната среда се придава ново значение. Нашите бизнес партньори трябва да гарантират, че вредните влияния на околната среда в производствения процес са сведени до минимум и предотвратени, доколкото е възможно. Съответствието с кода се проверява чрез редовни одити.

 

Стана Ви любопитно?

Прочетете целия Кодекс за поведение