Skip to main content

Нашите цели до 2022-ра година

Като част от нашата отговорност, в съответствие с процеса на проверка на партньорството за устойчив текстил, ние публикуваме нашите цели за периода 2020-2022 г.

Научете повече за нашата отговорност

Прочетете повече

Рамката за процеса на проверка е Ръководството на ОИСР за надлежна проверка за отговорни вериги за доставки в сектора облекло и обувки.

Прегледахме нашите процеси за оценка на риска, за да гарантираме спазването на насоките на ОИСР и заложихме неговите цели въз основа на основните идентифицирани рискове. Ние признаваме, че идентифицирането на рисковете е основен стълб на солидна проверка на правата на човека. Задължаваме се непрекъснато да преразглеждаме неговата оценка и съответните мерки за намаляване на риска.

Löning - Human Rights & Responsible Business ни подкрепи да разгледаме процесите си и открием рисковете с помощта на насоките на ОИСР.

Нашите цели

Тези неща искаме да променим!

 • Финансиране на училища в Бангладеш и Турция
  Продължаване на финансовата подкрепа за едно училище в Турция и четири в Бангладеш и стартиране на финансиране за петото училище в Бангладеш.
 •  Продължаване на програмата за разрешение за работа на сирийските бежанци
   Продължаване на финансовата подкрепа на ВКБООН до 2022 г
 • Подкрепа за подобряване на условията на труд във фабриките за предане в Тамилнаду
  При три от доставчиците, които посочихме и обучихме като част от тази инициатива, условията на труд се подобряват значително, като се поставя особено фокус върху половите специфики.
 • Преглед на вътрешните механизми за жалби в съответствие с UNGP
  Идентифициране и прилагане на подобрения на вътрешните механизми за жалби до 2022 г.
 • Поддържаме нашата социална програма за производство във фабрики в региона Рангпур, Бангладеш, и подкрепяме жените там да запазят работата си в региона и да ги откажат от преместване в столицата.
  Поддържане производството на нашите социални продукти в трите избрани фабрики
 • Подкрепа за създаването на комитети за здраве и безопасност във фабрики в Китай, които също се занимават с въпроса за работното време
  Подкрепа за създаване на комитети по здраве и безопасност в 20 от нашите гаражни фабрики от първо ниво в Китай
 • Подпомагане на фабриките от първо ниво да наблюдават критичните точки, използвайки технологията блокчейн
  Участие на 50 световни фабрики за облекло в проекта, използващи блокчейн технология до 2022 г.
 • Продължаване на Accord / RSC
  Продължаване на Споразумението за пожарна и строителна безопасност / RSC (Съвет за устойчивост на готови облекла). В допълнение, ние прехвърлихме темата за безопасност на труда в собствената инициатива на компанията за безопасност на сградите в Пакистан.
 • Поддържане на участие в Accord / RSC в Бангладеш
  100% от фабриките от ниво 1 участват в Accord / RSC.
 • Собствена инициатива Пакистанска безопасност на сградите
  По-нататъшно извършване на оценка на строителната и пожарна безопасност на място в 100% от текстилните фабрики и гаранция, че 65% от нарушенията ще бъдат отстранени до 2022 г.
 • Създаване на програма за противопожарна защита в Индия
  Пет фабрики ще бъдат включени в програмата до 2022 г.
 • Повишаване на прозрачността на нашите доставчици от ниво 2Картотекиране на доставчици от ниво 2 до 2022 г. с новата ни технология на блокчейн и с подкрепата на доставчика на услуги "EcoVadis"
 • Подкрепа за финансирането на инициативата "SMART Textile & Garments C", която се занимава с условията на труд (включително свободата на сдружаване) и екологичните стандарти, чрез консултантски програми, семинари и незабавни мерки.
  Подкрепа на финансирането на програмата според предварително определените такси през 2020-2022 г.
 • Партньорство за устойчив текстил
  Доброволно участие в инициативата за подсигуряващи нормален стандарт заплати, която се занимава с условията на труд, включително колективно договаряне и екологични стандарти
 • Партньорство за устойчив текстил
  Разработване на план за действие въз основа на резултатите от самооценката на ACT относно етичните практики за закупуване и начало на прилагането на плана за действие относно етичните практики за покупки
 • Партньорство за устойчив текстил
  Активно участие в Инициативата Living Wage в дадена страна
 • Подобряване на нашите практики за отговорно снабдяване и закупуване
  Създаване на рамка за подобряване на привеждането на вътрешните политики в отговорни практики за възлагане на обществени поръчки
 • Участие в „Призив за действие на МОТ“: COVID-19: Мерки в световната индустрия за облекло“
  Уверение, че вътрешните практики са в съответствие с ангажиментите, посочени в Призив за действие на МОТ
 • Постепенна подмяна на повече от 160 проблемни химикали, използвани в текстилното производство, с безопасни химикали.
  Обявяване на MRSL и начало на обявяването на химическата инвентаризация на 100% от нашите фабрики за облекло от ниво 1, както и каскадно прехвърляне към следващи нива.
 • Въвеждане на нашия проект за управление на химикали и отвеждане на отпадъчни води
  Пилотен проект за регистриране на химикалите, използвани във фабрики с мокри процеси в Бангладеш в сътрудничество с външен експерт. Пилотен проект за регистриране на замърсяването на водата в две фабрики в Бангладеш с помощта на външен експерт. Въз основа на това разработване на план за действие за намаляване на замърсяването.
 • Партньорство за устойчив текстил
  Активно участие в инициативата за партньорство за отпадъчни води на Партньорството за устойчив текстил до 2021 г.
 • Разширяване на сертифицирането по ISO 14001 по веригата на доставки
  Увеличение на общия брой сертификати по ISO 14001 по веригата на доставки до 40 фабрики в сравнение с 2017 г.
 • Увеличаване на използването на смесени или рециклирани транспортни кутии от FSC
  100% от социалните продукти биват закупувани в транспортни кутии, състоящи се от FSC-смесени или рециклирани материали
 • Ангажимент за хуманно отношение към животните в сътрудничество с външни експерти
  KiK си сътрудничи с "Fur Free" и "4Pfoten". Също така подписахме споразумение относно овцете в Австралия.
 • Осигуряване на адаптация към изискванията на Хартата на модната индустрия
  Разработване на пътна карта съгласно Хартата на модната индустрия
 • Изпълнение на пилотен проект за инсталиране на слънчеви клетки на фабрични покриви в Пакистан
  Поставяне на слънчеви панели на три покрива на фабрики в Пакистан до 2022 г.
 • Проверка на съгласието на доставчиците, свързано с нашия кодекс за поведение преди започване на бизнес дейности
  Гаранция, че 100% от новите доставчици подписват нашия Кодекса за поведение
 • Договорно задължение за одиторските институти, възложени от нас да подпишат клауза за отговорност
  Гарантиране, че клаузата за проерка е подписана от 100% от институти за тестване

Задължително за партньорството за устойчив текстил

Допълнителни цели

 • Процент био памук в нашия асортимент
  До 2020-та година частта на устойчив памук в целия ни асортимент трябва да се поддържа на 1%. Този процент съответства на 4,7 милиона дрехи.
 • Партньорство за устойчив текстил
  Участие в новата инициатива "Механизъм за оплакване" на партньорството за устойчив текстил
 • Договорка за противопожарна и строителна сигурност
  Продължаване на Accord механзима в новия Readymade Garment Sustainability Council (RSC)

Любопитни сте?

Тук можете да прочетете повече за нашите цели